ShowMe Logo

Sympatie k politickým stranám

Často vídáme průzkumy, ve kterých se dozvídáme, jakou stranu budou volit lidé napříč českou společností. Nás ovšem nezajímala prostá odpověď na volbu jedné strany, jako tomu bývá zvykem, ale z mnohých hledisek zajímavější informace – politické sympatie. Výhoda sympatií oproti deklarované volbě jedné strany spočívá v tom, že respondent hodnotí více stran zároveň. V našem případě každý z 4 504 respondentů, který se účastnil šetření Proměny české společnosti, měl možnost ohodnotit na jedenáctibodové škále všechny ze současných sněmovních stran. Pokud respondent straně udělil známku 0, znamenalo to, že je mu dané politické uskupení silně nesympatické. Naopak v případě známky 10 vyjádřil silné sympatie. Za jemu sympatickou stranu jsme potom označili tu, která byla ohodnocena známkou 6 až 10. Takto získaná data nám dávají jedinečnou příležitost sledovat vztahy mezi sympatiemi k politickým uskupením a jinými informacemi, které respondent v dotazníku uvedl. Právě o to se s vámi chceme podělit v naší nově připravené kalkulačce. Důkladnou analýzou dat Proměny české společnosti jsme vybrali 16 otázek, které významně souvisejí se sympatiemi respondentů k politickým stranám, a na základě toho jsme vytvořili jednoduchý statistický model, který vám tyto doposud skryté souvislosti odhalí.

Kalkulačka obsahuje 16 otázek a každou z nich si můžete navolit podle libosti posuvníkem, který je umístěný pod zněním otázky. Změny sympatií na základě vašich odpovědí potom můžete sledovat ve vedlejším grafu, kde se modrou barvou vykresluje pravděpodobnost, že vám daná strana bude sympatická. Červenou barvou jsou pro porovnání zobrazeny voličské sympatie tak, jako by odpovídal průměrný respondent v našich datech. Můžete se přesvědčit o tom, že nejvíce negativní vztah k EU mají sympatizanti SPD, nebo že příznivci Pirátské strany jsou v otázkách týkající se pohledu na tradiční rodinu, v kontrastu s KDU-ČSL, nejliberálnější skupinou. Věděli jste ale také, že pro sympatizanty s ANO 2011 je při výběru zaměstnání důležitější výše příjmu než pro příznivce ostatních stran? To i jiná zajímavá spojení můžete v aplikaci objevit.

Na grafu jsou znázorněny osobní sympatie, nikoliv volební preference či potenciál. Volební sympatie mají v tomto případě význam pravděpodobnosti, že za daného nastavení odpovědí na otázky budete hodnotit jednotlivé strany známkou 6-10 na jedenáctibodové škále. Hodnota je vypočtena pro každou stranu zvlášť a přitom jeden respondent může sympatizovat s více stranami, proto nepožadujeme součet 100 %. Sympatie se od volebního modelu liší zejména u stran, které jsou více přijatelné, ale ne všichni sympatizanti je volí (ČSSD, STAN). Naopak u vyhraněných stran (SPD) či stran, které dokáží mobilizovat většinu sympatizantů (ANO) jsou bližší volebnímu modelu. Počet respondentů N = 4 504, CHPS 2018, CAPI+CAWI.

1) Nejvyšší dosažené vzdělání.

 • 1=ZŠ
 • SŠ bez mat.
 • SŠ s mat.
 • 4=VŠ

2) To, koho lidé volí, může hodně věcí změnit.

 • 1=Nesouhlasím
 • 5=Souhlasím

3) Nejspravedlivější způsob rozdělení majetku a příjmu je dát všem stejně.

 • 1=Nesouhlasím
 • 5=Souhlasím

4) Myslíte si, že by se Vás většina lidí snažila podvést, pokud by měli tu možnost?

 • 1=Nesouhlasím
 • 5=Souhlasím

5) Přistěhovalci mají mít stejná práva jako ostatní.

 • 1=Nesouhlasim
 • 5=Souhlasim

6) ČR má prospěch a výhody ze členství v EU.

 • 1=Ne
 • 2=Ano

7) Sledujete televizní zprávy?

 • 1=Nikdy
 • 5=Každý den

8) Vláda by se měla držet své politické linie bez ohledu na to, co si myslí většina lidí.

 • 1=Ne
 • 2=Ano

9) Jak moc důvěřujete politickým stranám?

 • 1=Nedůvěřuji
 • 5=Důvěřuji

10) Důvěřujete současné vládě (ANO a ČSSD s podporou KSČM)?

 • 1=Nedůvěřuji
 • 5=Důvěřuji

11) Je velmi důležité, aby lidé dostali, co potřebují, i když to znamená odebírat peníze těm, kteří vydělávají více, než potřebují.

 • 1=Nesouhlasím
 • 5=Souhlasím

12) Je pro Vás přijatelné mít dítě s parterem/kou s níž/nímž žijete bez sňatku?

 • 1=Nepřijatelné
 • 5=Přijatelné

13) Pokud byste hledal(a) novou práci, jak moc je pro Vás důležité finanční ohodnocení, dobrý plat?

 • 1=Nedůležité
 • 5=Důležité

14) Je správné, aby partneři začali žít ve společné domácnosti až po svatbě?

 • 1=Ne
 • 2=Ano

15) Často přesvědčuji druhé o svém názoru.

 • 1=Ne
 • 2=Ano

16) Podepsal(a) jste v posledních 12 měsících petici?

 • 1=Ne
 • 2=Ano
Vrátit do původního nastavení.

Na grafu jsou znázorněny osobní sympatie, nikoliv volební preference či potenciál. Volební sympatie mají v tomto případě význam pravděpodobnosti, že za daného nastavení odpovědí na otázky budete hodnotit jednotlivé strany známkou 6-10 na jedenáctibodové škále. Hodnota je vypočtena pro každou stranu zvlášť a přitom jeden respondent může sympatizovat s více stranami, proto nepožadujeme součet 100 %. Sympatie se od volebního modelu liší zejména u stran, které jsou více přijatelné, ale ne všichni sympatizanti je volí (ČSSD, STAN). Naopak u vyhraněných stran (SPD) či stran, které dokáží mobilizovat většinu sympatizantů (ANO) jsou bližší volebnímu modelu. Počet respondentů N = 4 504, CHPS 2018, CAPI+CAWI.

Použitá data vycházejí z prestižního panelového šetření Proměny české společnosti, konkrétně ze 4. vlny, která proběhla v roce 2018 a byla dotazována metodou CAPI (osobní dotazování v domácnosti), resp. CAWI (webové dotazování), pokud CAPI sběr nebyl možný. Jedná se o unikátní projekt z hlediska množství otázek, jejich témat a z hlediska počtu respondentů ve výběru. Proměny české společnosti sledují životní podmínky a postoje českých domácností s cílem přinést nové poznatky o směrování české společnosti. Šetření metodicky řídí Sociologický ústav Akademie věd ČR, CERGE-EI a Masarykova univerzita. Sběr dat realizují agentury MEDIAN, s.r.o. a STEM/MARK a.s., v roce 2019 se do šetření metodicky zapojí také Fyziologický ústav AV ČR a IKEM (Institut klinické a experimentální medicíny). Právě spuštěná pátá vlna se zaměřuje na propojení sociologických dat s fyziologickou a lékařskou studií na základě odběru krve respondentů tohoto šetření.

Získaná data o sympatiích k politickým stranám jsme se pokusili interpretovat i jiným unikátním způsobem. V 3D grafu pod textem vidíte, jak jsou si respondenti v jejich sympatiích podobní. Každá tečka znázorňuje jednoho respondenta a barva tu stranu, která je mu nejvíce sympatická. Vzdálenosti potom vyjadřují, jak jsou si tito respondenti podobní v názorech na ostatní strany. Na grafu například vidíme, že modrý oblak ANO je velmi blízko červenému oblaku KSČM. To znamená, že tito lidé mají velmi podobné sympatie k politickým stranám, ale pro jedny je na naší jedenáctibodové škále nejvíce sympatické ANO, pro jiné KSČM. Oproti tomu sympatizanti TOP 09 a ANO jsou si poměrně vzdáleni. Takto bychom mohli pokračovat i pro další strany, ale to už si můžete zkusit sami tím, že si strany, které vás zajímají, kliknutím na text v legendě zobrazíte, nebo naopak skryjete.

Na grafu jsou zobrazeny voličské sympatie respondenta k parlamentním stranám promítnuté do trojrozměrného prostoru. Čím blíže jsou si dva body, znázorňující sympatie respondenta, tím podobnější stranické sympatie tito dva respondenti mají. Barva potom znázorňuje stranu, kterou příslušný respondent označil za jemu nejvíce sympatickou. Kliknutím na název strany v legendě si dané politické uskupení můžete skrýt nebo naopak zobrazit. Pomocí kolečka myši lze graf přibližovat a přidržením levého tlačítka rotovat. Pro účely vizualizace je počet repondentů omezen na N = 3 000, CHPS 2018, CAPI+CAWI.

Na závěr jsou zde prezentovány základní výsledky oblíbenosti jednotlivých stran v rámci šetření Proměny společnosti za rok 2019. Výsledné hodnoty byly převáženy podle věku, pohlaví, vzdělání, velikostní kategorie sídel a krajů v České republice. Dosažené vzdělání respondenta a věk tvoří základní charakteristiky, které odlišují preference jednotlivých stran. Nejedná se o nic nového, jen se znovu ukazuje, jak velmi rozdílně jsou vnímány jednotlivé strany podle vzdělání a jednotlivých věkových skupin. Například v mladém věku respondentů je velmi nízká oblíbenost strany ANO a KSČM, naopak velmi vysoká ve starším věku, zcela opačné trendy se vyznačují pro Piráty nebo TOP 09. V kontrastu pak působí oblíbenost stran u osob se středním vzděláním bez maturity a vysokoškolským. Strany oblíbené u vysokoškoláků zcela propadají u středoškoláků bez maturity a naopak.

Na grafu jsou zobrazeny sympatie k jednotlivým stranám v závislosti na věkových skupinách. Kliknutím na název strany v legendě si dané politické uskupení můžete skrýt nebo naopak zobrazit. Počet respondentů N = 4 504, CHPS 2018, CAPI+CAWI.

Na grafu jsou zobrazeny sympatie k jednotlivým stranám v závislosti na nejvyšším dosaženém vzdělání. Kliknutím na název strany v legendě si dané politické uskupení můžete skrýt nebo naopak zobrazit. Počet respondentů N = 4 504, CHPS 2018, CAPI+CAWI.

Pokud vás analýza zaujala nebo máte nějaké připomínky a návrhy na zlepšení, neváhejte nám zanechat zprávu v komentářích na Facebooku, či Twitteru. Kontaktovat nás můžete také pomocí webových stránek Median, s.r.o.. Vaše zpětná vazba je pro nás důležitá. Našim cílem je, aby analýzy byly přehledné a přinesly vám nové a zajímavé informace.